อารยธรรมขอม

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง.32101
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์คเชนทร์ กองพิลา
รายวิชาที่เกี่ยวของ วิชาประวัติศาสตร์สากล รหัสวิชา ส.32170
อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์อรวรรณ กองพิลา

คำถามเกี่ยวกับโครงงาน
1. คำว่า “ขอม” มีความหมายว่าอย่างไร
2. อารยธรรมขอมเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
3. ศิลปะวัฒนธรรม มีความสำคัญอย่างไร
4. ขอมและเขมร เป็นชนกลุ่มเดียวกันหรือไม่
5. อารยธรรมขอมและศิลปะวัฒนธรรมขอม มีความแตกต่างกันอย่างไร

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น